สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ
ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้

วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสกลมารค

วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จออก ณสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธยสวรรยปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเข้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

ส่วนการ เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีขึ้น ในช่วงวงการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here